Assalamu'alaikum, selamat malam semuanya, apakabar hari ini, maaf nih baru muncul lagi, ma'lum hari-hari ini saya sibuk menghadapi UAS, yang lumayan menguras tenaga dan pikiran ditambah banyak lagi kegiatan. dalam kesempatan kali ini saya akan memcoaba berbagi dari tugas akhir yang telah saya buat, yaitu program perpustakaan dalam bahasa java. berikut program nya..

NodePerpus.java
class NodePerpus{
    public String Nama;
    public String Buku;
    public String JenisBuku;
    public int Hari1;
    public int Nomor;
    public int Bayar;
   
    public NodePerpus next;
//******************************
    public NodePerpus (String Nm, int No, String JB, String Bk, int Hr1, int By){
        Nama          = Nm;
        Buku          = Bk;
        Hari1         = Hr1;
        JenisBuku     = JB;
        Nomor         = No;
        Bayar        = By;
        next          = null;
    }
}
   

LinkPerpus.java
import java.util.Scanner;
class LinkPerpus{
    private NodePerpus head, tail,bantu,bantu1;
    public int j;
//________________________________
    public LinkPerpus(){
        head = null;
        j=0;
    }
//________________________________
    public void TambahDepan (String Nama, int Nomor, String JenisBuku, String Buku, int Hari1, int Bayar){
        NodePerpus Baru = new NodePerpus (Nama, Nomor, JenisBuku, Buku, Hari1, Bayar);
        if (head == null){
            head = Baru;
            tail = Baru;
        }
        else{
            Baru.next = head;
            head = Baru;
        }
        j++;
    }
//_________________________________
    public void TambahBelakang (String Nama, int Nomor, String JenisBuku, String Buku, int Hari1, int Bayar){
        NodePerpus Baru = new NodePerpus (Nama, Nomor, JenisBuku, Buku, Hari1, Bayar);
        if (head == null){
            head = Baru;
            tail = Baru;
        }
        else{
            tail.next = Baru;
            tail = Baru;
        }
        j++;
    }
//____________________________________
    public void TambahTengah(String Nama, int Nomor, String JenisBuku, String Buku, int Hari1, int Bayar){
        NodePerpus baru = new NodePerpus (Nama, Nomor, JenisBuku, Buku, Hari1, Bayar);
        NodePerpus bantu = head;
        if (j==1){
            TambahDepan(Nama, Nomor, JenisBuku, Buku, Hari1, Bayar);
        }
        else {
            if (head !=null)
            {
                for (int a=1; a<j-1; a++)
                {
                    bantu= bantu.next;
                }
                baru.next= bantu.next;
                bantu.next= baru;
            }   
        }
        j++;
    }
//___________________________________
    public NodePerpus HapusDepan(){
        if (head != null){
            NodePerpus temp = head;
            head = head.next;
            temp.next = null;
            j--;
            return temp;
        }
        else{
            System.out.print ("List Kosong");
            return null;
        }
    }
//___________________________________
    public NodePerpus HapusBelakang(){
        if (head != null){
            NodePerpus bantu, temp;
            if (head.next == null){
                temp = head;
                head = tail = null;
            }
            else{
                bantu = head;
                while(bantu.next!=tail){
                    bantu = bantu.next;
                }
                temp = tail;
                tail = bantu;
                tail.next = null;
            }
            j--;
        return temp;
        }
        else{
            System.out.print ("List Kosong");
            return null;
        }
    }
//________________________________
    public void HapusTengah(int nodex){
        bantu = head;
        NodePerpus temp;
        if (nodex==1)
            HapusDepan();
        else{
            if (head != null){
                for (int a=1; a<nodex-1; a++){
                    bantu = bantu.next;
                }
                temp = bantu.next;
                bantu.next = temp.next;
                temp.next = null;
            }       
        }
        j--;
    }   
//________________________________

    public void Bayar(){
        Scanner input = new Scanner (System.in);
        NodePerpus bantu = head;
        int Bay = bantu.Hari1*500;
        System.out.println("Yang Harus Anda bayar     : Rp."+Bay);
        System.out.print ("Jumlah Keterlambatan    : ");
        int Hr2 = input.nextInt();
        int lambat = Hr2 * 300;
        System.out.println ("Lambat "+Hr2+" hari");
        System.out.println ("Denda            : Rp." + lambat);
        int total = Bay + lambat;
        System.out.println ("Total Bayar         : Rp." + total);
    }
   
//__________________________________   
    public void editNama (String Nm) {
        Scanner huruf = new Scanner(System.in);
        NodePerpus bantu = head;
        while (bantu != null ){
            if (bantu.Nama.compareTo (Nm)==0){
                System.out.print ("Masukan Nama Baru :");
                bantu.Nama = huruf.nextLine();
                System.out.println ("--Edit Nama Berhasil--");
            }
            bantu=bantu.next;
        }
    }

    public void editNomor (int No1) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        NodePerpus bantu = head;
        while (bantu != null ){
            if (bantu.Nomor == No1){
                System.out.print ("Masukan Nomor Baru :");
                bantu.Nomor = input.nextInt();
                System.out.println ("--Edit Jenis Buku Berhasil--");
            }
            bantu=bantu.next;
        }
    }
//____________________________________________________________
   
    public void editJenisBuku (String Jb) {
        Scanner huruf = new Scanner(System.in);
        NodePerpus bantu = head;
        while (bantu != null ){
            if (bantu.JenisBuku.compareTo (Jb)==0){
                System.out.print ("Masukan Jenis Buku Baru :");
                bantu.JenisBuku = huruf.nextLine();
                System.out.println ("--Edit Jenis Buku Berhasil--");
            }
            bantu=bantu.next;
        }
    }
//________________________________________________________________
    public void editBuku (String Bk) {
        Scanner huruf = new Scanner(System.in);
        NodePerpus bantu = head;
        while (bantu != null ){
            if (bantu.Buku.compareTo (Bk)==0){
                System.out.print ("Masukan Buku Baru :");
                bantu.Buku = huruf.nextLine();
                System.out.println ("--Edit Buku Berhasil--");
            }
            bantu=bantu.next;
        }
    }

//____________________________________
    public void CariNama (String Nm){
        NodePerpus bantu = head;
        String huruf=" ";
        int r=0;
        while (bantu != null){
            if (bantu.Nama .compareTo (Nm) == 0){
                System.out.println ("Nama            : "+bantu.Nama);
                System.out.println ("Nomor              : "+bantu.Nomor);
                System.out.println ("Jenis Buku        : "+bantu.JenisBuku);
                System.out.println ("Buku Yang Di Pinjam    : "+bantu.Buku);
                System.out.println ("Lama Peminjaman         : "+bantu.Hari1);
                r++;
            }
            else
                huruf = "-----Data yang Anda Cari Tidak ada----";
                bantu = bantu.next;
        }
        if (r==0)
            System.out.print ("\n\t"+huruf+"\n\n");
    }
//_________________________________________
    public void CariNomor (int No){
        NodePerpus bantu = head;
        String huruf=" ";
        int r=0;
        while (bantu != null){
            if (bantu.Nomor == No){
                System.out.println ("Nama             : "+bantu.Nama);
                System.out.println ("Nomor              : "+bantu.Nomor);
                System.out.println ("Jenis Buku        : "+bantu.JenisBuku);
                System.out.println ("Buku Yang Di Pinjam    : "+bantu.Buku);
                System.out.println ("Lama Peminjaman         : "+bantu.Hari1);
            }
            else
                huruf = "-----Data yang Anda Cari Tidak ada----";
                bantu = bantu.next;
        }
        if (r==0)
            System.out.print ("\n\t"+huruf+"\n\n");
    }
   
//____________________________________
    public void CariBuku (String Bk){
        NodePerpus bantu = head;
        String huruf=" ";
        int r=0;
        while (bantu != null){
            if (bantu.Buku .compareTo (Bk) == 0){
                System.out.println ("Nama            : "+bantu.Nama);
                System.out.println ("Nomor              : "+bantu.Nomor);
                System.out.println ("Jenis Buku        : "+bantu.JenisBuku);
                System.out.println ("Buku Yang Di Pinjam    : "+bantu.Buku);
                System.out.println ("Lama Peminjaman         : "+bantu.Hari1);
               
            }
            else
                huruf = "-----Data yang Anda Cari Tidak ada----";
                bantu = bantu.next;
        }
        if (r==0)
            System.out.print ("\n\t"+huruf+"\n\n");
    }
//____________________________________
    public void CariJenisBuku (String JB){
        NodePerpus bantu = head;
        String huruf=" ";
        int r=0;
        while (bantu != null){
            if (bantu.JenisBuku .compareTo (JB) == 0){
                System.out.println ("Nama            : "+bantu.Nama);
                System.out.println ("Nomor              : "+bantu.Nomor);
                System.out.println ("Jenis Buku        : "+bantu.JenisBuku);
                System.out.println ("Buku Yang Di Pinjam    : "+bantu.Buku);
                System.out.println ("Lama Peminjaman         : "+bantu.Hari1);
            }
            else
                huruf = "-----Data yang Anda Cari Tidak ada----";
                bantu = bantu.next;
        }
        if (r==0)
            System.out.print ("\n\t"+huruf+"\n\n");
    }

//__________________________________

    public void SortNomor(){
        String temp1;
        int temp2;
        String temp3;
        String temp4;
        int temp5;
        for (int a=0; a<j-1; a++) {       
            NodePerpus bantu= head;
            NodePerpus bantu1= head.next;         
            for (int b=0; b<j-1; b++) {
                if (bantu.Nomor > bantu1.Nomor) {
                   
                    temp1 = bantu.Nama;
                    bantu.Nama = bantu1.Nama;
                    bantu1.Nama = temp1;
                   
                    temp2 = bantu.Nomor;
                    bantu.Nomor= bantu1.Nomor;
                    bantu1.Nomor= temp2;
                   
                    temp3 = bantu.JenisBuku;
                    bantu.JenisBuku = bantu1.JenisBuku;
                    bantu1.JenisBuku = temp3;

                    temp4 = bantu.Buku;
                    bantu.Buku = bantu1.Buku;
                    bantu1.Buku = temp4;
                   
                    temp5 = bantu.Hari1;
                    bantu.Hari1 = bantu1.Hari1;
                    bantu1.Hari1 = temp5;
                   
                } 
                bantu= bantu.next;
                bantu1=bantu1.next;   
            }
        }
    }
//_____________________________
    public void SortNama() {
        String temp1;
        int temp2;
        String temp3;
        String temp4;
        int temp5;
        for (int a=0; a<j-1; a++) {       
            NodePerpus bantu= head;
            NodePerpus bantu1= head.next;         
            for (int b=0; b<j-1; b++) {
                if (bantu.Nama .compareTo (bantu1.Nama)>0) {
                   
                    temp1 = bantu.Nama;
                    bantu.Nama = bantu1.Nama;
                    bantu1.Nama = temp1;
                   
                    temp2 = bantu.Nomor;
                    bantu.Nomor= bantu1.Nomor;
                    bantu1.Nomor= temp2;
                   
                    temp3 = bantu.JenisBuku;
                    bantu.JenisBuku = bantu1.JenisBuku;
                    bantu1.JenisBuku = temp3;

                    temp4 = bantu.Buku;
                    bantu.Buku = bantu1.Buku;
                    bantu1.Buku = temp4;
                   
                    temp5 = bantu.Hari1;
                    bantu.Hari1 = bantu1.Hari1;
                    bantu1.Hari1 = temp5;
                } 
                bantu= bantu.next;
                bantu1=bantu1.next;   
            }
        }
    }
//____________________________________
    public void SortBuku() {
        String temp1;
        int temp2;
        String temp3;
        String temp4;
        int temp5;
        for (int a=0; a<j-1; a++) {       
            NodePerpus bantu= head;
            NodePerpus bantu1= head.next;         
            for (int b=0; b<j-1; b++) {
                if (bantu.Buku .compareTo (bantu1.Buku)>0) {
                   
                    temp1 = bantu.Nama;
                    bantu.Nama = bantu1.Nama;
                    bantu1.Nama = temp1;
                   
                    temp2 = bantu.Nomor;
                    bantu.Nomor= bantu1.Nomor;
                    bantu1.Nomor= temp2;
                   
                    temp3 = bantu.JenisBuku;
                    bantu.JenisBuku = bantu1.JenisBuku;
                    bantu1.JenisBuku = temp3;

                    temp4 = bantu.Buku;
                    bantu.Buku = bantu1.Buku;
                    bantu1.Buku = temp4;
                   
                    temp5 = bantu.Hari1;
                    bantu.Hari1 = bantu1.Hari1;
                    bantu1.Hari1 = temp5;
                } 
                bantu= bantu.next;
                bantu1=bantu1.next;   
            }
        }
    }
//____________________________________
    public void SortJenisBuku() {
        String temp1;
        int temp2;
        String temp3;
        String temp4;
        int temp5;
        for (int a=0; a<j-1; a++) {       
            NodePerpus bantu= head;
            NodePerpus bantu1= head.next;         
            for (int b=0; b<j-1; b++) {
                if (bantu.JenisBuku .compareTo (bantu1.JenisBuku)>0) {
                   
                    temp1 = bantu.Nama;
                    bantu.Nama = bantu1.Nama;
                    bantu1.Nama = temp1;
                   
                    temp2 = bantu.Nomor;
                    bantu.Nomor= bantu1.Nomor;
                    bantu1.Nomor= temp2;
                   
                    temp3 = bantu.JenisBuku;
                    bantu.JenisBuku = bantu1.JenisBuku;
                    bantu1.JenisBuku = temp3;

                    temp4 = bantu.Buku;
                    bantu.Buku = bantu1.Buku;
                    bantu1.Buku = temp4;
                   
                    temp5 = bantu.Hari1;
                    bantu.Hari1 = bantu1.Hari1;
                    bantu1.Hari1 = temp5;
                } 
                bantu= bantu.next;
                bantu1=bantu1.next;   
            }
        }
    }
//_________________________________________

    public void DisplayList(){
        if(head != null){
            NodePerpus bantu = head;
            System.out.println ("DAFTAR PEMINJAM BUKU");
            while(bantu != null){
                System.out.println ("Nama            : "+bantu.Nama);
                System.out.println ("Nomor            : "+bantu.Nomor);
                System.out.println ("Jenis Buku        : "+bantu.JenisBuku);
                System.out.println ("Buku Yang Di Pinjam    : "+bantu.Buku);
                System.out.println ("Lama Peminjaman        : "+bantu.Hari1);
               
            bantu = bantu.next;
            }
            System.out.print (" ");
        }
        else
            System.out.println ("Data Kosong");
    }
//____________________________________
}


Perpus.java 
import java.util.Scanner;
import java.io.*;

    class Perpus{
        public static void main(String[] args)throws Exception{
            Scanner In = new Scanner (System.in);
            LinkPerpus List = new LinkPerpus();
            BufferedReader input = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
            int n, No, Pil, Pil1, Pilih0, Pilih, Pilih1,Ind, Hr1, By, lambat,No1;
            char lagi, lagi1;
            String Nm, JB,JB1, Cari, Nama,Nm1;
            String Bk,Bk1;
            NodePerpus Hapus;
//-----------------------------------------------------------------
        do {
        System.out.println("\n");
        System.out.println ("+=======================================================================================================+");
        System.out.println ("|                                    KOLEKSI BUKU YANG KAMI SEDIAKAN                                    |");
        System.out.println ("+====+==========+==============+============+================+====================+=====================+");
        System.out.println ("| NO | 1. Agama | 2. Kamus     | 3. Komputer| 4. Kuliner     | 5. Bisnis          | 6. Anak-Anak        |");
        System.out.println ("+====+==========+==============+============+================+====================+=====================+");
        System.out.println ("| 1  | Fiqih    | Bhs.Indonesia| Java       | Masakan Sunda  | Mari Merintis      | Belajar Membaca     |");
        System.out.println ("| 2  | Tasawuf  | Bhs.Inggris  | C++        | Masakan Padang | Tanaman Hias       | Belajar Menulis     |");
        System.out.println ("| 3  | Akhlak   | Bhs.Prancis  | C#         | Khas Jawa      | Keripik Pedas      | Mewarnai            |");
        System.out.println ("| 4  | Aqidah   | Bhs.Jepang   | PHP        | Resep Karuhun  | Online Shop        | Dongeng Anak Lengkap|");
        System.out.println ("| 5  | Al-Qur'an| Bhs.Mandarin | HTML       | Resep Modern   | Kreatif Bisnis     | Dongeng Nusantara   |");
        System.out.println ("| 6  | Al-Hadits| Bhs.Belanda  | Photoshop  | Foody With Rudy| Bosan jadi Pegawai | Dongeng Anak Muslim |");
        System.out.println ("| 7  | Nahwu    | Bhs.Jerman   | Corel Draw | Masakan Jepang | Mahasiswa Sukses   | Bermain Tapi Belajar|");
        System.out.println ("| 8  | Tauhid   | Bhs.Sunda    | Ms. Office | Masakan Eropa  | Wirausaha          | Nyanyian Anak       |");
        System.out.println ("| 9  | Tajwid   | Bhs.jawa     | Flash      | Untuk Muslim   | Bisnis Untuk Pemula| Rahasia Para Bintang|");
        System.out.println ("| 10 | Tahsin   | Bhs.Minang   | Windows 7  | Menu Warteg    | Butik              | Anak Indonesia      |");
        System.out.println ("+====+==========+==============+============+================+====================+=====================+");
        System.out.println ("|--MENU UTAMA--                                |");
        System.out.println ("| PILIH MENU BERIKUT :                      |");
        System.out.println ("| 1. Pelayanan Konsumen                     |");
        System.out.println ("| 2. Edit Data                               |");
        System.out.println ("| 3. Hapus Data                             |");
        System.out.println ("| 4. Pengurutan                             |");
        System.out.println ("| 5. Searching                              |");
        System.out.println ("+===========================================+");
        System.out.print ("| PILIHAN ANDA : ");
        Pil1 = In.nextInt ();
        switch (Pil1){
        case 1 :
            do{
                System.out.println ("+===========================================+");
                System.out.println ("| PILIH MENU BERIKUT                        |");
                System.out.println ("| 1. Peminjaman                             |");
                System.out.println ("| 2. Pengembalian                           |");
                System.out.println ("| 3. Daftar Peminjam                        |");
                System.out.println ("+===========================================+");
                System.out.print ("| PILIHAN ANDA : ");
                Pilih0 = In.nextInt();
                switch(Pilih0) {
                    case 1:
                        System.out.print("| Banyak Data Yang Akan Di Inputkan : ");
                        n = In.nextInt();
                        for (int J=0; J<n; J++){
                        System.out.println ("+===========================================+");
                        System.out.println ("|          PROSES PEMINJAMAN BUKU           |");
                        System.out.println ("+===========================================+");
                        System.out.println ("| Isi Data Berikut :");
                            System.out.print("| Nama                 : ");
                                Nm = input.readLine();
                            System.out.print("| Nomor                : ");
                                No = In.nextInt();
                            System.out.print("| Jenis Buku (Huruf KaPital)    : ");
                                JB = input.readLine();
                          
                            if (JB.compareTo("AGAMA")==0){
                            System.out.print ("| Pilih Buku(Huruf Kapital)    : ");
                            Bk = input.readLine();
                                if (Bk.compareTo("FIQIH")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : FIQIH");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("TASAWUF")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : TASAWUF");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("AKHLAK")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : AKHLAK");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("AQIDAH")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : AQIDAH");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("AL-QUR'AN")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : AL-QUR'AN");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("AL-HADITS")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : AL-HADITS");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("NAHWU")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : NAHWU");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("TAUHID")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : TAUHID");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("TAJWID")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : TAJWID");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("TAHSIN")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : TAHSIN");
                                }
                                else{
                                    System.out.println(" | Ma'af, Buku Yang Anda Pilih Belum Terdaftar");
                                }
                            System.out.print("| Lama Peminjaman         : ");
                                Hr1 = In.nextInt();
                                By = Hr1 * 500;
                            System.out.println ("| Yang Harus Anda Bayar     : Rp."+By+",-");
                            System.out.println ("+===========================================+");
                            List.TambahDepan (Nm, No, JB, Bk, Hr1, By);
                            System.out.println("\n");
                            }
                          
                            else if (JB.compareTo("KAMUS")==0){
                            System.out.print ("| Pilih Buku(Huruf Kapital)    : ");
                            Bk = input.readLine();
                                if (Bk.compareTo("MASAKAN SUNDA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BAHASA INDONESIA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("MASAKAN PADANG")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BAHASA INGGRIS");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("KHAS JAWA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BAHASA PRANCIS");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("RESEP KARUHUN")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BAHASA JEPANG");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("RESEP MODERN")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BAHASA MANDARIN");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("FOODY WITH RUDY")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BAHASA BELANDA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("MASAKAN JEPANG")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BAHASA JERMAN");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("MASAKAN EROPA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BAHASA SUNDA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("UNTUK MUSLIM")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BAHASA JAWA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("MENU WARTEG")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BAHASA MINANG");
                                }
                                else{
                                    System.out.println("| Ma'af, Buku Yang Anda Pilih Belum Terdaftar");
                                }
                            System.out.print("| Lama Peminjaman         : ");
                                Hr1 = In.nextInt();
                                By = Hr1 * 500;
                            System.out.println ("| Yang Harus Anda Bayar     : Rp."+By+",-");
                            System.out.println ("+===========================================+");
                            List.TambahDepan (Nm, No, JB, Bk, Hr1, By);
                            System.out.println("\n");
                            }
                          
                            else if (JB.compareTo("KOMPUTER")==0){
                                System.out.print ("| Pilih Buku(Huruf Kapital)    : ");
                            Bk = input.readLine();
                                if (Bk.compareTo("JAVA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : JAVA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("C++")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : C++");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("C#")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : C#");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("PHP")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : PHP");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("HTML")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : HTML");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("PHOTOSHOP")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : PHOTOSHOP");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("COREL DRAW")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : COREL DRAW");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("MS. OFFICE")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : MS. OFFICE");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("FLASH")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : FLASH");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("WINDOWS 7")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : WINDOWS 7");
                                }
                                else{
                                    System.out.println("| Ma'af, Buku Yang Anda Pilih Belum Terdaftar");
                                }
                            System.out.print("| Lama Peminjaman         : ");
                                Hr1 = In.nextInt();
                                By = Hr1 * 500;
                            System.out.println ("| Yang Harus Anda Bayar     : Rp."+By+",-");
                            System.out.println ("+===========================================+");
                            List.TambahDepan (Nm, No, JB, Bk, Hr1, By);
                            System.out.println("\n");
                            }
                          
                            else if (JB.compareTo("KULINER")==0){
                            System.out.print ("| Pilih Buku(Huruf Kapital)    : ");
                            Bk = input.readLine();
                                if (Bk.compareTo("MASAKAN SUNDA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : MASAKAN SUNDA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("MASAKAN PADANG")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : MASAKAN PADANG");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("KHAS JAWA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : KHAS JAWA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("RESEP KARUHUN")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : RESEP KARUHUN");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("RESEP MODERN")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : RESEP MODERN");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("FOODY WITH RUDY")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : FOODY WITH RUDY");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("MASAKAN JEPANG")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : MASAKAN JEPANG");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("MASAKAN EROPA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : MASAKAN EROPA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("UNTUK MUSLIM")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : UNTUK MUSLIM");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("MENU WARTEG")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : MENU WARTEG");
                                }
                                else{
                                    System.out.println("| Ma'af, Buku Yang Anda Pilih Belum Terdaftar");
                                }
                            System.out.print("| Lama Peminjaman         : ");
                                Hr1 = In.nextInt();
                                By = Hr1 * 500;
                            System.out.println ("| Yang Harus Anda Bayar     : Rp."+By+",-");
                            System.out.println ("+===========================================+");
                            List.TambahDepan (Nm, No, JB, Bk, Hr1, By);
                            System.out.println("\n");
                            }
                          
                            else if (JB.compareTo("BISNIS")==0){
                                System.out.print ("| Pilih Buku(Huruf Kapital)    : ");
                            Bk = input.readLine();
                                if (Bk.compareTo("MARI MERINTIS")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : MARI MERINTIS");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("TANAMAN HIAS")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : TANAMAN HIAS");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("KERIPIK PEDAS")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : KERIPIK PEDAS");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("ONLINE SHOP")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : ONLINE SHOP");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("KREATIF BISNIS")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : KREATIF BISNIS");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("BOSAN JADI PEGAWAI")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BOSAN JADI PEGAWAI");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("MAHASISWA SUKSES")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : MAHASISWA SUKSES");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("WIRAUSAHA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : WIRAUSAHA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("BISNIS UNTUK PEMULA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BISNIS UNTUK PEMULA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("BUTIK")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BUTIK");
                                }
                                else{
                                    System.out.println("| Ma'af, Buku Yang Anda Pilih Belum Terdaftar");
                                }
                            System.out.print("| Lama Peminjaman         : ");
                                Hr1 = In.nextInt();
                                By = Hr1 * 500;
                            System.out.println ("| Yang Harus Anda Bayar     : Rp."+By+",-");
                            System.out.println ("+===========================================+");
                            List.TambahDepan (Nm, No, JB, Bk, Hr1, By);
                            System.out.println("\n");
                            }
                          
                            else if (JB.compareTo("ANAK-ANAK")==0){
                                System.out.print ("| Pilih Buku(Huruf Kapital)    : ");
                                Bk = input.readLine();
                                if (Bk.compareTo("BELAJAR MEMBACA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BELAJAR MEMBACA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("BELAJAR MENULIS")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BELAJAR MENULIS");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("MEWARNAI")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : MEWARNAI");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("DONGENG ANAK LENGKAP")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : DONGENG ANAK LENGKAP");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("DONGENG NUSANTARA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : DONGENG NUSANTARA");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("DONGENG ANAK MUSLIM")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : DONGENG ANAK MUSLIM");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("BERMAIN TAPI BELAJAR")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : BERMAIN TAPI BELAJAR");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("NYANYIAN ANAK")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : NYANYIAN ANAK");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("RAHASIA PARA BINTANG")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : RAHASIA PARA BINTANG");
                                }
                                else if (Bk.compareTo("ANAK INDONESIA")==0){
                                    System.out.println ("| Buku yang Anda Pilih        : ANAK INDONESIA");
                                }
                                else{
                                    System.out.println("| Ma'af, Buku Yang Anda Pilih Belum Terdaftar");
                                }
                            System.out.print("| Lama Peminjaman         : ");
                                Hr1 = In.nextInt();
                                By = Hr1 * 500;
                            System.out.println ("| Yang Harus Anda Bayar     : Rp."+By+",-");
                            System.out.println ("+===========================================+");
                            List.TambahDepan (Nm, No, JB, Bk, Hr1, By);
                            System.out.println("\n");
                            }
                          
                            else{
                                System.out.println("| Ma'af, Buku Yang Anda Pilih Belum Terdaftar");
                            }
                        }
                      
                    break;
                    case 2 :
                        System.out.println ("+===========================================+");
                        System.out.println ("|         PROSES PENGEMBALIAN BUKU          |");
                        System.out.println ("+===========================================+");
                        System.out.print ("| Masukan Nama Anda : ");
                        Nm1 = input.readLine();
                        List.CariNama (Nm1);
                        List.Bayar();
                      
                    break;
                    case 3 :
                        System.out.println ("+===========================================+");
                        System.out.println ("|         DAFTAR PEMINJAM            |");
                        System.out.println ("+===========================================+");
                        List.DisplayList();
                        System.out.print (" ");
                    break;
                default    : System.out.println ("Tidak ada Peminjam");
                }
                System.out.print ("\tPilihan Pelayanan Lagi (y/t)? ");
                lagi = In.next().charAt(0);
            }
            while (lagi == 'y' || lagi == 'Y');
        break;
      
        case 2 :
            do{
                System.out.println ("+===========================================+");
                System.out.println ("| PILIH EDIT BERIKUT                        |");
                System.out.println ("| 1. Edit Nama                               |");
                System.out.println ("| 2. Edit Nomor                            |");
                System.out.println ("| 2. Edit Jenis Buku                          |");
                System.out.println ("| 3. Edit Judul Buku                        |");
                System.out.println ("+===========================================+");
                System.out.print ("| PILIHAN ANDA : ");
                Pilih0 = In.nextInt();
                switch (Pilih0) {
                    case 1 :
                        System.out.print ("Masukan Nama Yang Ingin Di Edit : ");
                        Nm1 = input.readLine();
                        List.editNama(Nm1);
                        System.out.println(" ");
                        break;
                    case 2 :
                        System.out.print ("Masukan Nomor Yang Ingin Di Edit : ");
                        No1 = In.nextInt();
                        List.editNomor(No1);
                        System.out.println(" ");
                    case 3 :
                        System.out.print ("Masukan Jenis Buku Yang Ingin Di Edit : ");
                        JB1 = input.readLine();
                        List.editJenisBuku(JB1);
                        System.out.println(" ");
                    case 4 :
                        System.out.print ("Masukan Nama Buku Yang Ingin Di Edit : ");
                        Bk1 = input.readLine();
                        List.editBuku(Bk1);
                        System.out.println(" ");
                        break;
                default : System.out.print("Data yang mau diEdit Tidak ada pilihan");
                }
                System.out.print ("\tPilihan Edit Lagi (y/t)? ");
                lagi = In.next().charAt(0);
            }
            while (lagi == 'y' || lagi == 'Y');
        break;
      
        case 3 :
            do{
                System.out.println ("+===========================================+");
                System.out.println ("| PILIH HAPUS BERIKUT                |");
                System.out.println ("| 1. Hapus dari Depan                |");
                System.out.println ("| 2. Hapus dari Tengah                |");
                System.out.println ("| 3. Hapus dari Belakang            |");
                System.out.println ("+===========================================+");
                System.out.print ("| PILIHAN ANDA : ");
                Pilih0 = In.nextInt();
                switch (Pilih0) {
                    case 1 :
                    List.HapusDepan();
                    System.out.print (" ");
                    break;
                    case 2 :
                    System.out.print("Data Yang Ingin Di Hapus, Di List Ke- :");
                    int nodex = In.nextInt();
                    List.HapusTengah(nodex);
                    System.out.print (" ");
                    break;
                    case 3 :
                    List.HapusBelakang();
                    System.out.print (" ");
                    break;
                default : System.out.print("Tidak ada pilihan");
                }
                System.out.print ("\tPilihan Hapus Lagi (y/t)? ");
                lagi = In.next().charAt(0);
            }
            while (lagi == 'y' || lagi == 'Y');  
        break;
      
        case 4 :
            do{
                System.out.println ("+===========================================+");
                System.out.println ("| PILIH PENGURUTAN BERIKUT                  |");
                System.out.println ("| 1. Pengurutan Menurut Nomor               |");
                System.out.println ("| 2. Pengurutan Menurut Nama                |");
                System.out.println ("| 3. Pengurutan Menurut Jenis Buku          |");
                System.out.println ("| 4. Pengurutan Menurut Judul Buku          |");
                System.out.println ("+===========================================+");
                System.out.print ("| PILIHAN ANDA : ");
                Pilih0 = In.nextInt();
                switch (Pilih0) {
                    case 1 :
                        List.SortNomor();
                        List.DisplayList();
                        System.out.println(" ");
                        System.out.println("Telah Berhasil MengUrutkan Berdasarkan Nomor.");
                        System.out.println(" ");
                        break;
                    case 2 :
                        List.SortNama();
                        List.DisplayList();
                        System.out.println(" ");
                        System.out.println("Telah Berhasil MengUrutkan Berdasarkan Nama.");
                        System.out.println(" ");
                        break;
                    case 3 :
                        List.SortJenisBuku();
                        List.DisplayList();
                        System.out.println(" ");
                        System.out.println("Telah Berhasil MengUrutkan Berdasarkan Judul Buku.");
                        System.out.println(" ");
                        break;
                    case 4 :
                        List.SortBuku();
                        List.DisplayList();
                        System.out.println(" ");
                        System.out.println("Telah Berhasil MengUrutkan Berdasarkan Judul Buku.");
                        System.out.println(" ");
                        break;
                default : System.out.print("Tidak ada pilihan");
                }
                      
            System.out.print ("\tPilihan Pengurutan Lagi (y/t)? ");
            lagi1 = In.next().charAt(0);
            }
            while (lagi1 == 'y' || lagi1 == 'Y');
        break;
          
        case 5 :
            do{
                System.out.println ("+===========================================+");
                System.out.println ("| PILIH PENCARIAN BERIKUT            |");
                System.out.println ("| 1. Cari Berdasarkan Nama            |");
                System.out.println ("| 2. Cari Berdasarkan Nomor            |");
                System.out.println ("| 3. Cari Berdasarkan Jenis Buku        |");
                System.out.println ("| 4. Cari Berdasarkan Judul Buku        |");
                System.out.println ("+===========================================+");
                System.out.print ("| PILIHAN ANDA : ");
                Pilih0 = In.nextInt();
                switch (Pilih0) {
                    case 1 :
                        System.out.print ("Masukan Nama : ");
                        Nm1 = input.readLine();
                        List.CariNama(Nm1);
                    break;
                    case 2 :
                        System.out.print ("Masukan Nomor : ");
                        No1= In.nextInt();
                        List.CariNomor(No1);
                    break;
                    case 3 :
                        System.out.print ("Masukan Judul Buku : ");
                        Bk1= input.readLine();
                        List.CariBuku(Bk1);
                    break;
                    case 4 :
                        System.out.print ("Masukan Jenis Buku : ");
                        JB1= input.readLine();
                        List.CariJenisBuku(JB1);
                    break;
                              
                default: System.out.println("--Data Yang Dicari Tidak Ada--");
                }
                System.out.println(" ");
                System.out.print ("\tPilihan Pencarian Lagi (y/t)? ");
                lagi1 = In.next().charAt(0);
                System.out.println(" ");
            }
            while (lagi1 =='y' || lagi1 == 'Y' );
        break;
        }
        System.out.print ("\n");
        System.out.print ("Kembali Ke Menu Utama (y/t)? ");
        lagi = In.next().charAt(0);
        System.out.print ("\n");
    }
    while (lagi == 'y' || lagi == 'Y');

    }
}


ingat, yang dieksekusi adalah Perpus.java 
DALAM PROGRAM INI MASIH ADA BEBERAPA KESALAHAN, NAMUN PROGRAM INI TIDAK ERROR, SILAHKAN DICOBA UNTUK MEMPERBAIKINYA..
demikian lah yang dapat saya bagikan dalam kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. khususnya buat saya, umunya buat semua pengunjung setia blog saya,,,he